Calea Severinului nr. 103, Craiova

Obiect Activitate

Transporturi urbane,
suburbane si metropolitane
de calatori

Program Transport

Luni-Vineri: 5:30-21:30
Sambata-Duminica: 6:00-21:30

Contactati-ne

office@rat-craiova.ro

ANUNȚ ANGAJARE - 23 noiembrie

Data Publicarii:


R.A.T. SRL cu sediul în str. Calea Severinului, nr. 103, județul Dolj organizează concurs în data de 23 noiembrie 2021, orele 12:00 pentru ocuparea postului vacant de:
- Casier tonetă în cadrul Biroului Comercial - 3 posturi
- Impegat auto în cadrul Biroului Dispecerat, Siguranța Circulației - 3 posturi
- Operator dispecerat în cadrul Biroului Siguranța Circulației - 2 posturi
- Specialist SSM în cadrul Biroului Management Integrat - 1 post
Data limită pentru depunerea dosarului de înscriere la concurs este 19 noiembrie 2021, orele 12:00, la sediul R.A.T. SRL – Biroul Resurse Umane.
Condițiile de desfășurare ale concursului, bibliografia și documentele necesare pentru întocmirea dosarului de concurs precum și condițiile specifice pentru ocuparea postului se vor afișa la sediul R.A.T. SRL.
Relații suplimentare la Biroul Resurse Umane al R.A.T. SRL din Calea Severinului, nr.103 sau la tel. 0251485041, int.145.

ACTE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE :
a) cerere de înscriere la concurs (formular tip care se ridică de la Biroul Resurse Umane atunci când toate documentele de mai jos sunt aduse la dosar);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
c) copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecționări;
d) copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar ;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) copie certificat de naștere;
i) copie certificat de căsătorie, dacă este cazul;
j) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului;
k) dosar cu șină;
Documentele de la punctele b), c), d) se vor prezenta și în original și se certifică conform cu originalul la Biroul Resurse Umane.