Calea Severinului nr. 103, Craiova

Obiect Activitate

Transporturi urbane,
suburbane si metropolitane
de calatori

Program Transport

Luni-Vineri: 5:30-21:30
Sambata-Duminica: 6:00-21:30

Contactati-ne

office@rat-craiova.ro

Angajare conducatori auto

Data Publicarii:


R.A.T. SRL cu sediul in str. Calea Severinului, nr. 103, judetul Dolj organizeaza in ziua de 03 OCTOMBRIE 2022 , concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante :
- Sofer autobuz in cadrul Sectiei Transport Auto- Atelier Exploatare- 10 posturi
Data limita pentru depunerea dosarului de inscriere la concurs este 30 SEPTEMBRIE , ora 10.00, la sediul R.A.T. SRL – Biroul Resurse Umane.
Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concurs se va afisa la data de 30 SEPTEMBRIE, ora 13:30, la sediul R.A.T. SRL.
Angajarea pe postul de sofer autobuz se face in urma sustinerii probei practice care va avea loc in data de 03 OCTOMBRIE, ora 10:00 la sediul RAT SRL.
ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE :
a) cerere de inscriere la concurs ( formular tip care se ridica de la Biroul Resurse Umane atunci cand toate documnetele de mai jos sunt aduse la dosar);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea;
c) copii ale documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari/ perfectionari;
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar ;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) copie certificat de nastere;
i) copie certificat de casatorie, daca este cazul;
j) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului
k) dosar cu sina
Documentele de la punctele b), c), d) se vor prezenta si in original si se certifica conform cu originalul la Biroul Resurse Umane.
Conditii specifice pentru ocuparea posturilor vacante de sofer autobuz:
- Nivelul de instruire : studii medii
- Permis de conducere categoria D
- Dovada unei vechimi in munca- categoria CE sau D minim 3 ani
- Aviz psihologic
- Aviz medical
- Certificat de pregatire profesionala a conducatorului auto- atestat transport persoane
NOTA 1: Se vor respinge dosarele fostilor salariati carora le-a incetat contractul individual de munca incheiat cu RAT SRL ( fosta Regia Autonoma de Transport Craiova) din motive disciplinare ( chiar daca incetarea CIM a intervenit ca urmare a acordului partilor sau prin demisie).
NOTA 2: Experienta candidatilor in specialitatea postului pentru care candideaza va constitui un avantaj care va fi luat in considerare de comisie la departajare.
Relatii suplimentare la Biroul Resurse Umane al R.A.T. SRL din Calea Severinului, nr.23 sau la tel. 0251/506076, int.145.