Calea Severinului nr. 103, Craiova

Obiect Activitate

Transporturi urbane,
suburbane si metropolitane
de calatori

Program Transport

Luni-Vineri: 5:30-21:30
Sambata-Duminica: 6:00-21:30

Contactati-ne

office@rat-craiova.ro

Anunt Angajare RAT SRL

Data Publicarii:


R.A.T. SRL cu sediul in str. Calea Severinului, nr. 103, judetul Dolj organizeaza:
I. Concurs (proba practica) in data de 18 martie 2020, orele 09.30 pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante :
1. Sofer autobuz in cadrul Sectiei Transport Auto- Atelier Exploatare - 9 posturi
2. Vatman in cadrul SectieiTramvai- Atelier Exploatare- 1 post
II. Concurs (proba practica) in data de 19 martie 2020, orele 09.30 pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante :
1. Electronist in cadrul Sectiei Transport Auto - Atelier Intretinere Reparatii – 1 post
2. Electrician in cadrul Sectiei Transport Auto - Atelier Intretinere Reparatii – 1 post
3. Mecanic Auto in cadrul Sectiei Transport Auto - Atelier Intretinere Reparatii – 4 posturi
4. Lacatus Mecanic in cadrul Sectiei Transport Auto - Atelier Intretinere Reparatii – 1 post
5. Sudor in cadrul Sectiei Transport Auto - Atelier Intretinere Reparatii – 1 post
6. Frigotehnist in cadrul Sectiei Transport Auto - Atelier Intretinere Reparatii– 1 post
7. Electrician in cadrul Sectiei Tramvai - Atelier Intretinere Reparatii - 2 posturi
8. Bobinator in cadrul Sectiei Tramvai - Atelier Intretinere Reparatii – 1 post
9. Lacatus mecanic in cadrul Sectiei Tramvai - Atelier Intretinere Reparatii – 1 post
10. Mecanic in cadrul Sectiei Tramvai - Atelier Intretinere Reparatii – 1 post
III. Concurs (proba scrisa) in data de 23 martie 2020, orele 09.00 pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante :
1. Controlor in cadrul Biroului Control – 2 posturi
2. Impiegat auto in cadrul Sectiei Transport Auto Atelier Exploatare – 1 post
IV. Concurs (interviu) in data de 23 martie 2020, orele 13.00 pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante :
1. Spalator vehicule in cadrul Serviciului Organizare, Intretinere si Igienizare – 6 posturi

Data limita pentru depunerea dosarului de inscriere la concurs este 16 martie 2020, orele 16.00, la sediul R.A.T. SRL – Biroul Resurse Umane.
Conditiile de desfasurare ale concursului, bibliografia si documentele necesare pentru intocmirea dosarului de concurs precum si conditiile specifice pentru fiecare post se vor afisa la sediul R.A.T. SRL.
Relatii suplimentare la Biroul Resurse Umane al R.A.T. SRL din Calea Severinului, nr.103 sau la tel. 0251485041, int.145.

ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE :

a) cerere de inscriere la concurs (formular tip care se ridica de la Biroul Resurse Umane atunci cand toate documentele de mai jos sunt aduse la dosar);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea;
c) copii ale documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari/perfectionari;
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar ;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) copie certificat de nastere;
i) copie certificat de casatorie, daca este cazul;
j) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului
k) dosar cu sina
Documentele de la punctele b), c), d) se vor prezenta si in original si se certifica conform cu originalul la Biroul Resurse Umane.